Heeft u met uw werknemers die thuis werken goede afspraken gemaakt? Heeft u een schriftelijke overeenkomst met deze werknemers gesloten, waarin u hun rechten en plichten en die van u heeft vastgelegd? Zo ja, dan loopt u minder kans op arbeidsconflicten met zowel de thuiswerkers als met de werknemers op de werkvloer, bijvoorbeeld over de vrijheden, die collega thuiswerkers zich veroorloven.
Dat zeggen arbeidsdeskundigen in een artikel in het Dagblad van het Noorden. Zij voorspellen meer arbeidsconflicten, als duidelijke afspraken over Het Nieuwe Werken ontbreken naarmate thuiswerken toeneemt. Ook op de werkvloer binnen de onderneming kunnen er arbeidsconflicten ontstaan.
 
Wat werkgevers nogal eens vergeten is dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals de inrichting van de thuiswerkplek) en bedrijfsregels (moeten) gelden als op de werkvloer binnen de bedrijfsmuren. Volgens de arbeidsdeskundigen lopen die arbeidsvoorwaarden achter op de ontwikkelingen.
 
Risico’s thuiswerken
Als u zich bewust bent van de risico’s van thuiswerken, kunt u die risico’s afschermen in een thuiswerkovereenkomst. Voorbeelden van risico’s zijn:
- Verminderd persoonlijk contact met collega’s en onderneming. U lost dit op door slechts een beperkt aantal dagen per week thuiswerken toe te staan.
- Werk en privé. Niet alle werknemers weten om te gaan met zelfstandig werken. Door thuiswerken kunnen daardoor scheidslijnen tussen werk en privé vervagen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor u wanneer de optie van thuiswerken met de werknemer wordt besproken.
- Minder controle. Over de werkzaamheden van de thuiswerker hebt u meestal minder controle. Bovendien kunnen er problemen rijzen met betrekking tot de coördinatie en de afstemming binnen uw bedrijf. Regelmatige controle is dus uiterst belangrijk. U lost dit probleem al op door thuiswerken slechts voor een deel van de arbeidstijd in te voeren.
 
Randvoorwaarden
Bent u van plan thuiswerken structureel als werkmethode in te zetten, dan gelden de volgende randvoorwaarden:
- Thuis- en telewerk is in principe mogelijk voor alle functies, waarbij telewerken kan worden ingezet als werkmethode.
Werknemers nemen vrijwillig deel aan de telewerkregeling, tenzij men als 'telewerker' is aangenomen. De werkgever kan per werknemer een individuele afweging maken of telewerken tot de mogelijkheden behoort.
- De telewerkregeling wordt regelmatig geëvalueerd.
- Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de organisatie van het werk en de balans tussen werk en privé.
- Bij het invoeren van telewerken moet er aandacht zijn voor de aspecten op het terrein van de loonheffingen rond telewerken.
- Een met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) overeengekomen telewerkregeling voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:
                                  - regeling inrichting werkplek op basis van arbonormen, inclusief werkinstructie;
                                  - aantal dagen, waarop thuis maximaal gewerkt mag gaan worden;
                                  - communicatievoorzieningen, die de werknemer van de werkgever verstrekt krijgt;
                                  - eventuele vergoedingen, die de werknemer zal ontvangen;
                                  - bepalingen over evaluatie en bijstelling van de regeling.
 
Nota bene
In steeds meer cao’s is iets over thuis- of telewerken vastgelegd. Vaak staat daar wat de medewerker moet doen om een thuiswerkafspraak te maken. Soms wordt daarbij verwezen naar een (door werkgever en ondernemingsraad) op te stellen collectieve regeling, soms ook bevat de cao een regeling. In een aantal gevallen staat er slechts dat de mogelijkheid van thuiswerken nader wordt onderzocht.

Bron: HR Praktijk aug. '11